Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan för Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska odlingens vänner (SOV) 2024

Minnesår
Kommande år är ett minnesår då det är 80 år sedan den stora flykten över Östersjön 1944. Planen är att detta i samarbete med hembygdsföreningarna kommer att uppmärksammas i form av en aktivitet efter sommaren, sannolikt på Sjöhistoriska museet. Den utställning om flykten som pågår där kommer att fortsätta året ut. På Gotland kommer flera aktiviteter att genomföras i samarbete med lokala organisationer.

ERM
Under 2023 fick SOV kännedom om att Estniska Nationalmuseet (ERM) planerar en utställning med start våren 2025 om den Estlandssvenska befolkningen. SOV:s styrelse har etablerat ett samarbete med representanter för ERM och erbjudit SOV:s medverkan i utformningen av denna utställning. Formerna för detta är ännu inte klara men detta samarbete kan bli en väsentlig del av SOV:s arbete 2024. Hittills har SOV hjälpt till att hitta intervjupersoner och visat upp föreningens arkiv.

Arkivgruppen och lokalen
Stambyte, renovering och flytt till plan 2 i Estniska huset har krävt en stor arbetsinsats och den sista delen av detta arbete med uppackning och slutlig möblering av lokalerna genomförs under 2024. Arkivgruppens arbete som tvingats ta paus p g a flytten återupptas. Arkivgruppens onsdagar utgör en samlingspunkt för estlandssvenskar och andra intresserade. Arkivgruppen fortsätter arbetet med att ta emot, katalogisera och vårda föreningens arkiv, hantera bokförsäljningen samt på olika sätt informera och svara på frågor om estlandssvenskarna.

Kustbon, förlagsverksamhet och kommunikation
Föreningens tidskrift Kustbon planeras utges med fyra nummer under året. Den är en viktig förbindelselänk mellan estlandssvenskar alltsedan det första numret kom ut 1918.
Genom Svenska Odlingens Vänners Förlag fortsätter föreningen att ge ut
publikationer relaterade till estlandssvenskar.
Hemsidan, Nyhetsbrevet och föreningens konton på Facebook, Instagram och
YouTube planeras uppdateras och vidareutvecklas.

Släktforskargruppen och Våra Anor
Släktforskargruppen kommer även i fortsättningen att underhålla och vidareutveckla släktdatabasen Våra Anor. Representanter för gruppen planerar hålla flera föreläsningar om arbetet och genom gruppen kommer SOV att representeras på släktforskardagarna i Malmö med såväl föredrag som utställningsmonter och bokförsäljning. SOV:s DNA-projekt kommer att drivas vidare under verksamhetsåret.

Evenemang, utställningar och övriga aktiviteter
Till följd av att flytten orsakat svårigheter att få tillgång till lämpliga lokaler för
utåtriktade aktiviteter finns det ingen tydlig planering för sådana under året. Det är
dock avsikten att anordna utåtriktade program för medlemmar och andra efter
sommaren. Deltagande planeras också bland annat i Arkivens Dag och Black Ribbon Day.

Samarbete med andra organisationer och institutioner
Ett fördjupat samarbete med hembygdsföreningarna planeras. Ett nytt samrådsmöte med dessa planeras. Det goda samarbetet med Sverigeesterna, REL Gotland, Baltiska samarbetsgruppen, måndagsrörelsen, Föreningen Svenskbyborna, Genealogiska Föreningen och IRES i Uppsala planeras fortsätta. Även samarbetet med estlandssvenska institutioner i Estland som Estlandssvenska kulturförvaltningen, Svenska S:t Mikaels församling, SOV i Estland och Aibolands museum fortsätts.

Stockholm i mars 2024

Styrelsen för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)