Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska odlingens vänner (SOV) 2023

Aktiviteter
Våra aktiviteter kommer att rikta sig både inåt mot våra medlemmar och utåt mot en intresserad allmänhet – men vissa aktiviteter kan komma att vara tillgängliga enbart för medlemmar, som tillgång till Våra Anor och lägre bokpriser. Detta för att visa på fördelarna med medlemskapet i SOV.

Arkivgruppen och lokalen
Arkivgruppens onsdagar utgör en samlingspunkt för estlandssvenskar och andra intresserade. Arkivgruppen fortsätter arbetet med att ta emot, katalogisera och vårda föreningens arkiv, hantera bokförsäljningen, samt att på olika sätt informera och svara på frågor om estlandssvenskarna.

Då vi erbjudits nya lokaler i Estniska huset kommer vi under året förbereda oss för flytten även om vi inte fått information från hyresvärden om när flytten kommer att äga rum.

Kustbon, förlagsverksamhet och kommunikation
Föreningens tidskrift Kustbon kommer ut med fyra nummer per år. Tidskriften är en viktig förbindelselänk mellan estlandssvenskarna alltsedan det första numret kom ut år 1918.

Genom Svenska Odlingens Vänners Förlag ger föreningen ut publikationer relaterade till estlandssvenskar. Under 2023 kommer ett bokprojekt relaterat till Rågervik att genomföras och nya riktlinjer för förlagsverksamheten att tas fram.

Hemsidan, Nyhetsbrevet och föreningens konton på Facebook, Instagram och YouTube är viktiga kanaler för att nå ut till en bredare publik och värva nya medlemmar och kommer även fortsättningsvis att uppdateras och vidareutvecklas.

Släktforskargruppen och Våra Anor
Släktforskargruppen underhåller och vidareutvecklar släktdatabasen Våra Anor innehållsmässigt och hanterar databasens över 400 användarkonton. Representanter från gruppen kommer under året att bland annat föreläsa på årsmötena för R/N, Ormsö och REL Gotland, samt hos DIS Öst, DIS Bergslagen, Svenska Släktakademin, Hamra kulturdagar på Gotland, samt på släktforskardagarna i Östersund där SOV även kommer närvara med utställningsmonter och bokförsäljning.

Evenemang, utställningar och övriga aktiviteter
För det kommande verksamhetsåret planeras bland annat egna arrangemang som en medlemsresa till Estlands Nationalmuseum i maj, Arkivens Dag i november och adventskaffe. Föreningen är stödarrangör för Sverige står upp för Ukraina demonstrationen i februari och deltar på Baltikumdagen i september. Under verksamhetsåret kommer även Leader Gute-projektet att lanseras externt och planeringen inför minnesåret 2024 att inledas.

Samarbete med andra organisationer och institutioner
Vi kommer under året att utveckla närmare samarbete med hembygdsföreningarna för att samordna resurser och stärka den estlandssvenska rörelsen för framtiden. Lokalen på Wallingatan fortsätter att vara estlandssvenskarnas gemensamma lokal och träffpunkt i Stockholm.

I Sverige har vi ett gott samarbete med Sverigeesterna, REL Gotland, Baltiska samarbetsgruppen, Måndagsrörelsen och IRES i Uppsala.
Vi fortsätter också samarbetet med estlandssvenska institutioner i Estland som Estlandssvenska kulturförvaltningen, Svenska S:t Mikaels församling, SOV i Estland och Aibolands Museum, samt övriga institutioner som Estlands Nationalmuseum (ERM), Estonian Institute of Historical Memory och Sjöhistoriska Museet i Stockholm.

Övrigt
Styrelsen tackar för det stöd vi känt under det gångna året men det krävs också ett engagemang av många medlemmar i föreningen och frivilliga insatser av många olika slag. Vi behöver alla anstränga oss för att engagera fler estlandssvenskar i föreningens verksamhet. För att nå de yngre estlandssvenskarna behöver vi också utveckla och förnya våra aktiviteter.

Styrelsen hoppas att många medlemmar i föreningen vill engagera sig i detta arbete.

 

Stockholm i mars 2023

Styrelsen för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)