Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Stadgar

7 maj 2011

STADGAR FÖR ESTLANDSSVENSKARNAS KULTURFÖRENING
SVENSKA ODLINGENS VÄNNER

Antagna den 29 mars 1945, justerade 21 augusti 1955, 11 maj 1968, 1 mars 1975,
20 mars 1982, 17 april 1993, 13 mars 1999 och 7 maj 2011.

1. Föreningens ändamål
Föreningen har till uppgift
att förmedla kunskap om estlandssvenskarna och deras politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella historia
att vara en förbindelselänk mellan estlandssvenskarna och deras ättlingar
att inom den yngre generationen estlandssvenskar väcka intresse för och sprida
kännedom om estlandssvensk historia och estlandssvensk kultur
att medverka till att kunskaperna och intresset för de gamla dialekterna och
bygdekulturen bibehålls och främjas
att tillvarata medlemmarnas intressen. /borttaget: och vid behov föra deras talan/

För att fylla dessa uppgifter har föreningen
– att samla kunskap och material om den svenska bosättningen i Estland och
folkstammens senare öden
– att främja vetenskaplig forskning inom föreningens intresseområden
– att genom skrifter, föredrag, utställningar och på annat sätt sprida information
om estlandssvenskarna
– att stärka sammanhållningen bland estlandssvenskarna och deras ättlingar
genom möten, samkväm, studieverksamhet, resor och andra
föreningsaktiviteter
– att samarbeta med de estlandssvenska hembygdsföreningarna och
andra föreningar och organisationer inom föreningens intresseområden
– att utge medlemstidningen KUSTBON.

 2. Medlemskap och årsavgift
Till medlem i föreningen kan antas estlandssvenskar och deras ättlingar samt även andra personer som vill främja föreningens syften. Medlem som motarbetar föreningens syften kan uteslutas ur föreningen. Beslut om medlemskap och uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem har att erlägga årsavgift på sätt styrelsen bestämmer.
Årsavgiften fastställs på årsmötet.
Medlem anses ha utträtt ur föreningen, om han/hon inte betalat avgift för de två
senaste åren.

Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av föreningens styrelse välja person som i särskilt hög grad främjat föreningens syften.
Medlem i föreningen, som väljs till hedersmedlem, behåller sin rösträtt. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

3. Styrelse
Styrelsen har att verka i enlighet med årsmötets beslut och direktiv och är
mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare minst fyra ledamöter.
Styrelse väljs vid föreningens årsmöte, ordförande för ett år och de övriga ledamöterna för en tid av två år. En strävan bör vara att styrelseledamöter
och suppleanter väljs från eller med anknytning till olika estlandssvenska
bygder och ur olika åldersgrupper.
Ordförande och övriga ledamöter kan omväljas.

Vald styrelse utser inom sig olika poster (vice ordförande, sekreterare, kassör etc).
Årsmötet utser också två suppleanter, för ett år, suppleant 1 och suppleant 2. Suppleant inträder i nummerordning vid förfall av ordinarie ledamot.
Suppleant ska kallas till styrelsesammanträden, har förslags- och yttranderätt
men deltar inte i besluten utom när de ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne
vice ordföranden minst en gång i kvartalet. Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter tillsammans eller av en styrelseledamot jämte annan av styrelsen befullmäktigad person tillsammans.

Styrelsen utser ledamöter och sammankallande i de kommittéer som föreningen beslutat inrätta för att främja föreningens verksamhet samt redaktör för medlemstidningen KUSTBON och föreningens hemsida på Internet.

4. Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Styrelsen ska för varje år upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning.

För granskning av föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer
och en suppleant för dessa – alla för ett år i sänder. Senast fyra veckor före
årsmötet ska protokoll och räkenskaper för det förflutna verksamhetsåret överlämnas till revisorerna.

5. Valberedning
Valberedningen består av det antal medlemmar- dock minst tre – som årsmötet beslutar. Valberedningen och en sammankallande utses av årsmötet för ett år i sänder.

6. Årsmöte och motioner
Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet ska genom styrelsens
försorg ske minst en månad före årsmötet, antingen genom meddelande i föreningens medlemstidning KUSTBON eller per post till medlemmarna.
I kallelsen ska anges de ärenden som blir föremål för behandling.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare samt två justeringsmän
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Styrelsens ansvarsfrihet
 6. Val av ordförande
 7. Beslut om antalet ledamöter och val av hälften av dessa ledamöter
 8. Val av två styrelsesuppleanter
 9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 10. Val av medlemmar och sammankallande i valberedningen
 11. Fastställande av årsavgift, verksamhetsplan och budget
 12. Av styrelsen framlagda ärenden
 13. Frågor, som av medlem senast två månader före årsmötet skriftligen förelagts styrelsen

Varje medlem har en röst och beslut fattas med enkel majoritet.
Fullmakt till årsmötet kan skriftligen lämnas för en (1) medlem förutom egen
röst.

7. Extra årsmöte
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, när den så finner erforderligt eller på framställning av föreningens revisorer eller av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse, som ska innehålla uppgift om aktuella ärenden, ska genom styrelsens försorg ske minst 14 dagar före mötet.

8. Ändring av stadgar. Upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande möten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid vardera mötet ska minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet.
I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar och samlingar tillfalla annan kulturorganisation eller offentlig myndighet enligt av årsmötet fattat beslut.