Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Predikstolen i Nargö kapell