Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Estlandssvenska kulturfonden

Fondens ändamål ska vara att ge ekonomiskt stöd till informationsinsatser som sprider kunskap och kännedom om det estlandssvenska kulturarvet förr och nu i Estlands svenskbygd samt assimileringsprocessen till det svenska samhället samt om dagens estlandssvenskar i både Sverige och Estland.

Stiftaren av fonden är Sven Söderblom, född på Ormsö. Fondens grundplåt utgörs av en gåva från Sven Söderblom med 190 000 kr.

Även andra givare kan öka fondens medel genom gåva till densamma.

Förvaltningen av fonden handhas av styrelsen för ”Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner” med säte i Stockholm.

Fonden ska bevilja bidrag av fondens avkastning. Det är dock styrelsen obetaget att för fullföljandet av fondens ändamål även besluta om utbetalningar från själva kapitalet. Nettobehållningen av fondens årliga avkastning kan antingen användas till flera mindre anslag eller till ett enda. Styrelsen kan också besluta att flera års avkastning skall ackumuleras för att medge utbetalning av ett större belopp.

När kapitalet är tillräckligt stort för att avkastningen ska kunna ge ett någorlunda stort projektbidrag kommer ansökningskriterier och tidpunkter för ansökningar att utannonseras i Kustbon, på SOV:s hemsida och andra informationskanaler.

Styrelsen kan på eget initiativ besluta om att tilldela enskild person eller sammanslutning bidrag. Utslagsgivande vid bedömningen av ansökan om bidrag ska uppgiften stämma överens med fondens syfte och den sökandes förutsättningar att fullfölja uppgiften.

Över fondens tillgångar och skulder samt dess inkomster skall föras noggranna räkenskaper, vilka årligen redovisas i SOV:s räkenskaper och bokslut.

Den som vill bidrag till att öka fondens kapital kan t.ex. ge i bidrag till någons minne vid dödsfall, vid födelsedagar, barndop och andra bemärkelsedagar. Ett tack för minnesgåvan eller hyllningsadress skickas till gåvogivaren efter önskemål och kontakt med SOV.

Pengar kan sättas in på Plusgiro 35 13 11-6 märk talongen med Estlandssvenska Kulturfonden.