Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV idag

Verksamhetsplan för
Estlandssvenskarnas kulturförening –
Svenska odlingens vänner (SOV) 2020

Aktiviteter

Våra aktiviteter under 2020 kommer att rikta sig både inåt mot våra medlemmar och utåt mot en intresserad allmänhet.

Hembygdsdagen och Estlandssvenskarnas kyrkodag då dessa är två för styrelsen viktiga aktiviteter att genomföra, dels att dessa samlar estlandssvenskarna dels har traditionsenligt hållits sedan ankomsten till Sverige.

Utställningen i Estniska husets galleri under hösten 2019 var mycket uppskattad. En ny utställning, som kommer att ha båtar, sjöfart och fiske som tema, kommer att visas i galleriet under hösten 2020. I samband med utställningen kommer vi att arrangera flera föredrag på samma tema.

Vi kommer också att planera in fler DNA- och släktforskningsträffar. Filmföreställningar planeras till både våren och hösten. Dessa programpunkter har varit uppskattade av medlemmarna. Styrelsen hoppas också att dessa aktiviteter lockar nya intresserade till föreningen.

Arkivgruppen
Arkivgruppens onsdagar utgör en samlingspunkt för estlandssvenskar och andra intresserade. Arkivgruppen fortsätter arbetet med att ta emot, katalogisera och vårda föreningens arkiv. Onsdagar är också en dag då vi tar emot besökande och på olika sätt informerar och svarar på frågor om estlandssvenskarna.

Arkivgruppen fortsätter att hålla kontakt med medlemmar och övriga genom våra digitala kanaler och arbetet att ta fram en ny hemsida påbörjas och beräknas vara klar för lansering under våren.

Samarbete med andra organisationer och institutioner

Vi kommer under året att utveckla närmare samarbete med hembygdsföreningarna för att samordna resurser och stärka den estlandssvenska rörelsen för framtiden. Lokalen på Wallingatan fortsätter att vara estlandssvenskarnas gemensamma lokal och träffpunkt i Stockholm.

I Sverige har vi ett gott samarbete med Sverigeesterna, Baltiska samarbetsgruppen och IRES i Uppsala, vilket fortsätter.

Vi fortsätter att samarbeta med Estlandssvenskarnas kulturförvaltning och övriga estlandssvenska institutioner i Estland, såsom Svenska S:t Mikaels församling, SOV i Estland och Aibolands Museum.

Under våren påbörjas ett arbete med att ta fram förutsättningar och former för ett utökat samarbete med estlandssvenskarna i Estland.

Övrigt

Om styrelsen ska lyckas med att genomföra vad som redovisats i denna verksamhetsplan, krävs ett engagemang av många medlemmar i föreningen och frivilliga insatser av många olika slag. Vi behöver alla anstränga oss för att engagera fler estlandssvenskar i föreningens verksamhet. För att nå de yngre estlandssvenskarna behöver vi också utveckla och förnya våra aktiviteter.

Styrelsen hoppas att många medlemmar i föreningen vill engagera sig i detta arbete.

Stockholm i mars 2020

Styrelsen för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)