Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Leader Gute-projektet

Inom ramen för projektet ”Från ai till åi – estlandssvenskarna på Gotland” har de estlandssvenskar som kom till Gotland under 1920-, 30- och 40-talen dokumenterats. För de som är avlidna eller gravsatta på Gotland har en gravinventering utförts under 2021 och 2022. SOV har fått ett projektanslag beviljat av Leader Gute för att under perioden 15 mars till 15 september 2022 dokumentera och publicera resultaten av gravinventeringen och de begravdas historia.

De ca 200 på Gotland gravsatta estlandssvenskarna ankomna på 1900-talet finns spridda på 50 kyrkogårdar över ön. Inom ramen för Leader Gute-projektet har en för Gotland gemensam informationsbroschyr tagits fram för berörda kyrkor och i tillägg har QR-skyltar tillverkats för att sättas upp på församlingarnas informationstavlor. Via QR-koderna leds besökarna till broschyrens texter men även mer information om och fotografier på de begravda estlandssvenskarna. Via QR-koderna får besökaren även tillgång till kyrkogårdarnas kartor.

I projektetanslaget ingick öronmärkta medel för att vid behov bekosta renovering, riktning eller resning av stenar som annars riskerar att tas bort. Projektet har under sommaren 2022 renoverat Hans Enkels grav på Öja kyrkogård.

Leader-projektet drivs av Christopher Thiele (projektledare), Monica Ahlström och Eva Österlin, men involverar långt fler både inom SOV och externt.

Kontakt: Christopher Thiele: christopher@estlandssvenskarna.org

Under oktober avlutas samarbetet med Leader Gute och projektet övergår i Fas 3 där bland annat hemsidan bakom QR-koderna ska färdigställas. Broschyr, skyltar och hemsida för QR-koder kommer finnas tillgängliga på svenska, estniska och engelska.

För projektöversikt klicka här