Svenska Odlingens Vänner (SOV)

“Leader Gute-projektet”

Inom ramen för projektet “Från ai till åi – estlandssvenskarna på Gotland” har de estlandssvenskar som kom till Gotland under 1920-, 30- och 40-talen dokumenterats och gravarna för de som begravdes på Gotland inventerats. För att lokalisera och fotografera gravarna utfördes en fysisk gravinventering mellan sommaren 2021 och 2022. SOV fick sedan ett projektanslag beviljat av Leader Gute för att under perioden 15 mars till 15 september 2022 slutdokumentera och publicera resultaten av gravinventeringen och de begravdas historia.

Efter de estlandssvenskar som kom till Gotland på 1900-talet visade det sig finnas omkring 200 gravar på ön fördelade över 50 kyrkogårdar. Med hjälp av Leader-Gute-finansieringen har en informationsbroschyr producerats för öns kyrkor i kombination med QR-skyltar för placering utomhus på församlingarnas informationstavlor. Via QR-koderna kommer besökarna få tillgång till broschyrens information i kombination med lite mer grafiskt material som fotografier på de begravda och scannade kyrkogårdskartor. Broschyren och skyltarna är gjorda på tre språk – svenska, estniska och engelska.

I projektanslaget ingick även öronmärkta medel för renovering, riktning eller resning av stenar som annars riskerade att tas bort. Projektet har under sommaren 2022 renoverat Hans Enkels grav på Öja kyrkogård.

“Från ai till åi – estlandssvenskarna på Gotland” med Leader-projektet drivs av Monica Ahlström, Eva Österlin och Christopher Thiele (projektledare), men involverar långt fler både inom SOV och externt.

Kontakt Christopher Thiele: christopher@estlandssvenskarna.org

Under oktober 2022 avslutades samarbetet med Leader Gute och projektet övergick i Fas 3 där bland annat hemsidan bakom QR-koderna färdigställdes. Broschyr och skyltar med hemsida för QR-koder finns tillgängliga på svenska, estniska och engelska sedan sommaren 2023.

För projektöversikt klicka här