Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Styrelse & Kansli

En strategi för det Estlandssvenska kulturområdet

Äntligen blev det möjligt för SOV att bjuda in till det tidigare uppskjutna seminariet angående en strategi för det Estlandssvenska kulturområdet. Seminariet har varit planerat sedan länge men den 9 oktober var det möjligt att samla intresserade personer på Wallingatan för att lyssna på de inbjudna gästerna från Estland och diskutera deras tankar och förslag. Jaana Stahl från kulturförvaltningen och Ragnar Sill ledde diskussionerna. Ett 20-tal företrädare för de estlandssvenska organisationerna i Sverige hade mött upp.

Ragnar Siil är konsult med ett förslutet inom kulturpolitiken i Estland. Efter att ha arbetat med en strategiplan för Ormsö har han fortsatt att stödja kulturförvaltningen i arbetet med att arbeta fram en strategiplan för hela det estlandssvenska kulturområdet.

Mötet inleddes med att Jaana Stahl redogjorde för konkreta åtgärder som genomförts och eller planerades. Därefter redogjorde Ragnar Siil för arbetet med strategiplanen. Han betonade att denna plan inte bör betraktas som ett avslutat dokument utan som en pågående process och att han även i fortsättningen kommer att stödja arbetet med denna.

Ragnar Siil beskrev visionen för det fortsatta arbetet på följande sätt: ”Det estlandssvenska kulturområdet är i all sin unikalitet och med stöd från grupper som sätter värde på kulturella traditioner livskraftigt och erkänt, och värdesatt i samhället”. Det samhälle han då avser är det estniska samhället. Han berättade att det redan finns ett stort och växande intresse för det estlandssvenska i Estland och gav förslag på hur detta kan stärkas. Han inbjöd också de estlandssvenska organisationerna i Sverige att presentera förslag med samma målsättning.

Exempelvis diskuterade han hur språk- och kulturtraditioner ska kunna bevaras och turismen utvecklas och han betonade vid flera tillfällen nödvändigheten av att samarbetet mellan de olika orterna i det Estlandssvenska kulturområdet stärks.

Efter att SOV bjudit deltagarna på lunch fortsatte seminariet med en intressant och givande diskussion om framtiden inom de tidigare estlandssvenska områdena i Estland. Deltagarna uppmanades att skicka in förslag tankar och idéer hur vi kan arbeta vidare för större gemenskap och göra svenskheten i Estland mera synlig.

Läs mer här http://www.rannarootslased.ee/sv